Privacybeleid

Privacy, beroepsgeheim en geheimhoudingsplicht

Op 25 mei 2018 is in het kader van Europese regelgeving de Algemene Verordening Gegevensbescherming van kracht. De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg, waaronder de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk worden diverse persoonsgegevens van u verwerkt. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening van een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het vermelden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van huisartsenpraktijk van der Kaaden

Huisartsenpraktijk van der Kaaden is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen. Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor zorgverlening
  • voor doelmatig beheer en beleid
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting

Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden. U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Alle medewerkers binnen onze huisartsenpraktijk hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens. Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang. Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

  • het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
  • het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
  • het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
  • het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven
  • het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier
  • het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling kenbaar maken, u wordt dan verzocht naar de praktijk te komen om daar het aanvraagformulier op te halen, in te vullen en weer in te leveren. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het verzoek

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u uw aanvraagformulier zo volledig mogelijk invult. Uw aanvraag wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk van der Kaaden is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De WGBO beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het strekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van onze huisartsenpraktijk hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uitdrukkelijk toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van derde. Bovendien kunnen vastgelegd gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts). Onze huisartsenpraktijk werkt samen met andere zorgverleners zoals apothekers, diëtisten, fysiotherapeuten en psychologen welke uitmaken van het behandelteam. Dit geldt met name maar niet alleen voor chronische ziekten zoals diabetes (suikerziekte), astma, COPD, hart- en vaatziekten en bij complexe ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg. In dat kader worden medische gegevens met hen gedeeld ter bevordering van uw behandeling.

Afspraak maken via de website

Als u gebruik wilt maken van de mogelijk om via onze website een afspraak te maken met uw huisarts, wij vragen van u om zo goed en volledig mogelijk het formulier in te vullen.

Functionele cookies

Wij gebruiken functionele cookies om de zorgverlening en website te verbeteren en bijvoorbeeld om uw gebruikersnaam te onthouden voor uw volgend bezoek aan deze website. Wanneer u naar onze website gaat, wordt dit m.b.v..v. een cookie onthouden. Cookies zijn kleine bestanden die door uw browser op de harde schijf van uw computer worden bewaard. U kunt cookies uitzetten in uw webbrowser. Als u cookies uitzet dan heeft dat tot gevolg dat uw gebruikersnaam niet onthouden wordt.

Uitwisseling gegevens

Onze praktijk wisselt mogelijk in de toekomst, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via het Landelijk Schakelpunt (LSP) relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost  (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische gegevens.  Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts aan  uw nieuwe huisarts het dossier overdraagt. De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk nadat uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via zorgmail-filetransfer overgedragen worden aan uw nieuwe huisarts. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Informatieplicht van de patiënt

Informatieplicht van de patiënt houdt in dat ook de patiënt binnen de eerdergenoemde WGBO, de plicht heeft om de huisarts volledig te informeren over zijn/haar gezondheid als dat relevant kan zijn voor het medisch onderzoek en/of behandeling.

Onafhankelijk

Verder is het belangrijk hier te vermelden, dat wij als behandelaar en verwijzer geen financiële vergoeding zullen ontvangen of aannemen bij een doorverwijzing naar een andere hulpverlener of instantie.

Ongevraagd advies

Het kan voorkomen dat wij soms ongevraagd bepaalde onderwerpen bij u bespreekbaar maken. Zoals bv. het stoppen met roken, het streven naar gewichtsverlies bij overgewicht, bewegingsadviezen, verstandig eten, of de therapietrouw. Dit heeft een informerend en motiverend karakter om uw gezondheid te behouden of te verbeteren. Indien u dit niet wilt, kunt u dit aangeven en houden wij hier rekening mee.

Garantie op genezing

Garantie op genezing kan in de gezondheidszorg niet gegeven worden. Hoewel wij elke dag ons best doen om u op een prettige manier goed en veilig te helpen, kan het voorkomen dat wij als hulpverlener fouten maken of daarin als mens te kort schieten. In een huisartsenpraktijk zien we namelijk ziekten of problemen vaak al in een vroeg stadium, zonder dat er nog duidelijkheid is over de precieze oorzaak. Soms wijst uitgebreider onderzoek in een ziekenhuis met meer gespecialiseerde apparatuur pas later uit wat wat de oorzaak was van uw klachten. Dit maakt ons vak soms zo lastig.

Om deze kwetsbaarheid zoveel mogelijk te minimaliseren, adviseren we, om bij twijfel over uw gezondheid op tijd, d.w.z. in een zo vroeg mogelijk stadium of bij aanhoudende klachten, contact op te nemen met de praktijk. Ook na een eerder bezoek aan de praktijk, kunt u altijd weer terug komen als uw klachten blijven bestaan of als u het niet vertrouwt. Zo kunnen we samen verder kijken wat we voor u kunnen doen.

Ongewenst gedrag

Ongewenst gedrag komt gelukkig in onze praktijk maar zelden voor. Bij bedreiging, onheuse bejegening, ongepast taalgebruik, laster en/of smaad zullen wij aangifte doen bij de politie. Het is beleid in onze praktijk om te onderzoeken of in dergelijke gevallen ruimte is voor een persoonlijk gesprek.